Parteneriat ActiveNews: Vor să demoleze statuia filosofului martir Mircea Vulcănescu

 

Așa cum am prevăzut că se va întâmpla dacă i se dă nas lui Ivan, propagandistul bolșevic Alexandru Florian, care se află în stare de ilegalitate la conducerea Institutului Elie Wiesel – având în vedere procesul de condamnarea a comunismului în România -, nu s-a mulțumim cu atacarea Liceului „Mircea Vulcănescu” și acum țintește de-a dreptul demolarea statuii filosofului martir din Piața Sfântul Ștefan aflată în sectorul 2 al Bucureștiului. Consilierii Locali ai Sectorului 2 București și Primarul Radu Mihaiu nu ar trebui să permită înfăptuirea acestui sacrilegiu! Doar dacă nu vor să rămână în Istoria Neagră a României drept noii cioclii ai ideologiei bolșevice și antiromânismului post-comunist.

De data aceasta mâna murdară prin care lucrează propaganidistul comunist Alexandru Florian se numește Silviu Feroiu și este un Consilier Local anost al PNL (foto dreapta cu un idol al său). Operațiunea a fost declanșată special de sărbători, în stil hoțesc, pentru a se derula fără prea mari opreliști. Lansată pe 7 decembrie, a doua zi după Sfântul Nicolae, demolarea trebuia să fie executată, ritualic, chiar de Nașterea Domnului. Dar o Comisie din cadrul Primăriei Sectorului 2, unde totul era ca și aprobat, și-a dat seama că este nevoie și de un aviz al Direcției de Cultură a Primăriei Capitalei. Drept urmare, votarea Proiectului de Hotărâre a fost amânată de către primarul USR Radu Mihaiu pentru ședința ordinară din 28 decembrie 2022 care se va desfășura online, pentru că, probabil, majoritatea aleșilor sunt deja plecați în vacanță. La Punctul 3 al ședinței tronează demolarea statuii marelui gânditor ucis de bolșevici în urmă cu exact 70 de ani, în 1952, la vârsta de 48 de ani.

Nu este singura tentativă de asasinare din spațiul public românesc a statuii lui Mircea Vulcănescu. Acestea au început imediat după înălțarea chipului de bronz al marelui român oferit de artista Valentina Boștină orașului București. Prima tentativă a avut loc în 2014. A două încercare de atentat terorist cultural a fost în 2017, când responsabilii de atunci ai Primăriei Sector 2 au respins atacul cu demnitate arătând că edificarea statuii s-a făcut cu toate documentele și avizele prevăzute de lege.

Tot în 2017 s-a încercat eliminarea denumirii Liceului „Mircea Vulcănescu”. Nu s-a reușit nici asta. Atunci, la apelul Academicianului Nicolae Breban de Apărare a Memoriei lui Mircea Vulcănescu s-au alăturat mii de români și academicienii Ioan Aurel Pop, Victor Voicu, Victor Spinei (vicepreședinte al Academiei), Bogdan Simionescu (vicepreședinte al Academiei), Gheorghe Păun, Răzvan Theodorescu (fost Ministru al Culturii), precum și Virgil Nemoianu, prof. dr., membru de onoare al Academiei Române, Ștefan Afloroaei, membru-corespondent al Academiei Române, Mircia Dumitrescu, artist plastic, membru-corespondent al Academiei Române, artiștii Sorin Dumitrescu și Eugen Mihăescu, membri de Onoare ai Academiei Române, președintele AFDPR Octav Bjoza și mulți alții. 

 

De data aceasta, Silviu Feroiu își bazează argumentația alcătuită de Alexandru Florian de la Elie Wiesel pe procesul pierdut de fiica lui Mircea Vulcănescu, Măriuca – mai precis de Valentin Ajder, de la Editura Eikon, care a deturnat o inițiativă începută de o mare firmă de avocatură pentru a ajunge la deznodământul condamnabil actual.

O vom prezenta mai jos, pentru a intrat în Arhiva Istoriei Negre a României, alături de epurările similare de după invazia și ocupația sovietică a țării.

Înainte de aceasta, reamintim că este de datoria Bisericii Ortodoxe Române să-și apere martirul și a Academiei Române să-și apere geniul, care ar fi ocupat un loc de frunte în instituția elitelor românești, alături de marii săi colegi, mulți ostracizați sau uciși la rândul lor, dacă nu ar fi avut loc venirea comunismului, perpetuat iată, până azi, prin ultimele sale tentacule canceroase.

Nu în ultimul rând este de subliniat că terenul parcului unde se află statuia, la doi pași de casa ridicată de filosof și niciodată redată familiei, a fost donat Primăriei de Biserica Sfântul Ștefan, ceea ce Patriarhia Română ar trebui să sublinieze în mesajul său de apărare a noului mucenic al Ortodoxiei Române din secolul XX, Mircea Vulcănescu.

Pentru purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, amintim că intelectualul de stânga Gabriel Andreeescu, fost disident anti-ceaușist, a susținut și demonstrat că Alexandru Florian denaturează adevărul afirmând că Mircea Vulcănescu a fost ANTISEMIT și CRIMINAL DE RĂZBOI și acționează complet ILEGAL și IMORAL.

De asemenea, Societatea Studenților Teologi din Iași îl consideră pe Mircea Vulcănescu un mărturisitor al Adevărului – cinstind viața lui în integralitatea ei – și reafirmă că decizia de condamnarea a marelui român în procesul Tribunalului Poporului a fost FALSĂ și ABUZIVĂ.

Recent, Academicianul Eugen Mihăescu a tranșat această problemă în luarea sa de poziție intitulată BOLȘEVICUL ȘI MARTIRUL.

Totodată, profesorul Ilie Bădescu, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de Sociologie al Academiei și de trei ori președinte al Asociației Române de Sociologie a explicat: Cei ce luptă împotriva numelui și a operei lui Mircea Vulcănescu se războiesc cu memoria luminii unui popor creștin. Martirul ortodox n-a urât pe nimeni. A iubit până la capăt

REVENDIC DREPTUL DE A PĂTIMI ȘI DE A MURI PENTRU ADEVĂR! spunea Mircea Vulcănescu în Ultimul Cuvânt al său rostit în fața „Tribunalului Poporului”.

Pentru acest Adevăr Mircea Vulcănescu trebuie apărat și azi. Și oricând.

Altfel vom sluji direct dușmanului Adevărului.

NOUA ISTORIE NEAGRĂ CU „NEGRIȘORII” EI:

ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2

HOTĂRÂRE
Proiect transmis și înregistrat la
Cabinet Secretar General al Sectorului 2
sub nr. 4852/07.12.2022
pentru aprobarea demersurilor privind desființarea construcției reprezentând bustul lui Mircea Vulcănescu din parcul Sf Ștefan de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 2 15/2001, precum și pentru modificarea ș i completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleși lor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință, astăzi, _ ___ _
Luând în considerare proiectul de Hotărâre inițiat de dl Feroiu Dumitru-Silviu, consilier local, pentru aprobarea demersurilor privind desființarea construcției reprezentând bustul lui Mircea Vulcănescu din parcul Sf Ștefan de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al
Municipiului București;
Analizând:
– Referatul de aprobare prezentat de dl Feroiu Dumitru-Silviu, consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București;
– Raportul de specialitate nr. 242391/14.1 2.2022 întocmit de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
– Raportul de specialitate nr. 237745/13.12.2022 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București ;
– Raportul de specialitate nr. 246052/20.12.2022 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
– Nota de fundamentare nr. 52213/08.12.2022 întocmită de către Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
– Avizul Comisiei Juridice, Ordine și L ini ște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
– Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea C ivilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
Având în vedere reglementările cuprinse în:
– Articolul 6 din Carta Tribunalului Internați onal Militar din 8 august 1945 ;
– Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Decizia-cadru 2008/913/Justiție și Afaceri Interne (JAI) a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal;
– Art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3112002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului Persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra uman ității și de crime de război , cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) coroborai cu art. 166 alin. (2) lit. m) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modțflcările și completările ulterioare,”
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă demararea procedurilor pentru desființarea construcției reprezentând bustul lui Mircea Vulcănescu din parcul Sf. Ș tefan de pe raza administrativ teri torială a Sectorului 2 al Municipiului București .
Art.2 Se împuternicește Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, să obțină avizele necesare și Autori zația de desființare, precum ș i pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3 Administrația Domeniului Public Sector 2 și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor asigura efectuarea demersurilor pentru restituirea lucrării de artă către autor, depozitarea sau valorificarea acesteia, după caz, în cond iți ile actului de dobândire.
Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Admini strației Domeniului Public Sector 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

CONSILIER LOCAL FEROIU DUMITRU-SILVIU

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,
ELENA NIȚĂ

ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2

REFERAT DE APROBARE

Mircea Vulcănescu a fost judecat și condamnat de Tribunalul Poporului În 1945,respectiv 1946 PENTRU CRIME DE RAZBOI.
Mircea Vulcănescu a fost demnitar al statului român, a făcut parte din guvernul Antonescu din ianuarie 1941 până în august 1944, timp în care a participat la zeci de consilii de miniștri în care s-au discutat aspecte ce țin de pregătirea și luarea de decizii cât se poate de practice pentru exterminarea populației evre iești și rome, pentru excluderea din societate a acestora, la care Mircea Vulcănescu a contribuit direct.
Mircea Vulcănescu în postura sa de subsecretar de stat în ministerul finanțelor a fost implicat în maniera în care Banca Națională și ministerul finanțe lor au pus în aplicare deposedarea de averi, de bijuterii și de bani a evreilor deportați în Transnistria și a avut o
contribuție la maniera rapidă în care aceștia au pierit în Transnistria.
Mircea Vulcănescu a fost condamnat În 1946 la opt ani Închisoare uncie a murit În 1952. Fiica sa, Măriuca a contestat acea decizie, dar Înalta Curte de Casație și Justiție a respins acțiunea În 2019, contestația fiind judecată În condițiile regimului democratic.
Dupa ce a analizat toate datele din dosar, Curtea de Apel Bucuresti a admis apelul Ministerului Finantelor, a anulat decizia Tribunalului si a rejudecat intregul caz.
Sentinta: „Respinge cererea de constatare a caracterului politic al condamnarii autorului reclamantei, Mircea Vulcanescu”.
Curtea de Apel a sustinut ca instanta inferioara a motivat insuficient legatura dintre condamnarea lui Mircea Vulcanescu si prevederile OUG nr. 214/1999.
„Instanta trebuie sa prezinte motivele care au determinat-o sa pronunte solutia, respectiv sa arate in concret, in raport de probele dosarului, situatia de fapt pe care o retine in cuprins si sa demonstreze aplicarea regulii de drept incidente, referirea generica la probele administrate sau expunerea unor texte de lege, fiind insuficienta pentru a satisface
standardele normei a caror incalcare va conduce la desfiintarea hotararii, fiind vorba de o lipsa a motivarii”, explica Curtea de Apel Bucuresti.
Instanta a analizat sentinta primita de Mircea Vulcanescu cu prevederile Legii nr.221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, in baza carora se pot constata caracterul politic al sentintelor.
Concluzia
„Considerentele reclamantei vizand caracterul politic al acestei condamnari, sustinerile potrivit carora scopul condamnarii nu a fost acela de a suprima o activitate infractionala reala sau punctele de vedere exprimate de institutii si entitati de profil in analiza din perspectiva istorica, politica si etica a perioadei in care s-au luat deciziile de condamnare impotriva autorului reclamantei, Mircea Vulcanescu, in opinia Cm·tii, nu pot fi considerate ca relevante in analiza cererii de constatare a caracterului politic al condamnarii autorului reclamantei, Mircea Vulcanescu, la pedeapsa de 8 ani temnita
grea si la pedeapsa de 3 ani detentie riguroasa („.) in sensul Legii nr. 221/2009, esential fiind faptul ca la baza condamnarii in discutie nu a stat împotrivirea fata de regimul totalitar instaurat la data de 6 martie 1945 si nici unul dintre scopurile prevazute la art. 2 alin. (1) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21411999″, conchide Curtea de Apel Bucuresti.
Analizând reglementările legale în vigoare:
Articolul 6. Din Carta Tribunalului Internațional Militar 08.08.1945
1. Tribunalul stabilit prin acordul la care se face referire în articolul 1 al
prezentei Convenții pentru judecarea ș i pedepsirea marilor infractori de război ai țărilor Axei Europene are puterea de a încerca și de a pedepsi persoanele care, acționând în interesul țărilor din Axa Europeană, ca persoane fizice sau ca membri ai organizațiilor, au comis una dintre următoarele infracțiuni.
Următoarele acte sau oricare dintre ele sunt infracțiuni care intră în competența Tribunalului pentru care există o responsabilitate individuală:
(A) CRIME ÎMPOTRIVA PĂCII: și anume, planificarea, pregătirea, inițierea sau conducerea unui război de agresiune sau un război care încalcă tratatele, acordurile sau asigurările internaționale sau participarea la un plan comun sau conspirație pentru realizarea oricăruia de mai sus;
(B) CRIME DE RĂZBOI: și anume, încălcări ale legilor sau obiceiurilor de
război. Astfel de încălcări includ, dar nu se limitează la, asasinarea, maltratarea sau deportarea la munca de sclav sau în orice alt scop a populației civile din sau pe teritoriul ocupat, uciderea sau maltratarea prizonierilor de război sau a persoanelor de pe mare(ape, ocean). Uciderea ostaticilor, jefuirea proprietății publice sau
private, distrugerea orașelor sau a satelor sau devastarea care nu este justificată de necesitățile militare;
(C) CRIME ÎMPOTRIVA UMANITĂȚII: anume, uciderea, exterminarea,
sclavia, deportarea și alte acte inumane comise împotriva oricărei populații civile, înainte sau în timpul războiului ; sau persecuții pe motive politice, rasiale sau religioase în executarea sau în legătură cu orice infracțiune aflată în jurisdicția Tribunalului, indiferent dacă acestea încalcă sau nu l egi slația internă a țării în care s-au săvârșit.
Liderii, organizatorii, instigatorii și complicii care participă la formularea sau executarea unui plan comun sau conspirație pentru săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile de mai sus sunt responsabili pentru toate acțiunile îndeplinite de orice persoană în executarea unui astfel de plan.
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ OUG. 31 din 2002 actualizata, privind
interzicerea rgani zațiilor, simbolurilor și fapte lor cu caracter fa scist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului Persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război 3. Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal Față de cele mai sus-menționate,
PROPUN
Consiliului Local al Sectorului 2 spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea demersurilor privind desființarea construcție i reprezentând bustul lui Mircea Vulcănescu din parcul Sf Ștefan de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București.
CONSILIER LOCAL,
FEROIU DUMITRU-SILVIU

DIRECȚIA JURIDICĂ
Serviciul Asistență Juridică
14.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin adresa nr. 237742/07. 12.2022, Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 ne-a transmis în copie documentația aferentă proiectului de hotărâre privind înlăturarea bustului lui Mircea Vulcănescu din parcul Sf Ștefan
de pe raza municipiului București din Sectorul 2, în vederea analizări i și întocmirii, după caz, a raportu lui de specialitate, potrivit rezoluți ei Secretarului General al Sectorului 2.
Prin documentația primită, respectiv prin Referatul de Aprobare întocmit de dl consilier local Feroiu Dumitru Silviu, se susține că Mircea Vulcănescu a fost demnitar al statului roman, a făcut parte din guvernul Antonescu din ianuarie 1941 până în august 1944, timp în care
a participat la zeci de consilii de miniștrii în care s-au discutat aspecte ce țin de pregătirea și luarea de decizii cât se poate de practice pentru exterminarea populației evreiești și rome, pentru excluderea din societate a acestora.
Din documentația analizată reiese că Mircea Vulcănescu a fost arestat și trimis în judecată prin acțiunea penală deschisă prin actul de acuzare din 24 septembrie 1946, al Parchetului General al Curții de Apel București, aprobat de Consiliul de Miniștri, prin jurnalul intitulat „proces verbal” nr. 81 din 24 septembrie 1946 și condamnat prin Încheierea nr. 27 din 06 februar ie 1948 la 8 ani temniță grea și confiscarea aver i, pentru dezastrul țări  prin săvârșirea crimelor de război, în baza art. 2 lit. a) din Legea nr. 312/1945, care prevede că: „Sunt vinovați
de dezastrul țării prin săvârșirea de crime de război cei care au hotărât declararea sau continuarea războiului contra Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice și a națiuni lor Unite.
În conformitate cu art. 12 din OUG nr. 31/2022, privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârși rea unor infracțiuni de genocid contra umanității ș i de crime de
război , „Se interzice ridicarea sau menținerea în locuri publice, cu excepția muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârșirea infracțiunilor de genocid contra umanității și de crime de război. „

Conform Autorizației de construire nr. 111 5/103S din 22. 10.2009, emisă de Primarul Sectorului 2 la solicitarea Administrației Publice Sector 2, a fost amplasat în parcul Sf. Ștefan aflat pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, bustul lui Mircea Vulcănescu operă realizată
și donată către Sectorul 2 de către autoarea Valentina Boștină.
Începând cu anul 20 15, str. Sfântu l Ștefan și Piața Sfântul Ștefan se află înscrise la poziția 20 14 pe „Lista monumentelor istorice” emisă de Ministerul Culturii și publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. l l 3bis/15.02.2016.
Conform art. I O din Legea nr. 50/1990 privind autorizarea executării lucrărilor deconstrucții, republi cată:
– Autorizațiile de construire/desființare în vederea executării lucrărilor de construcție in zonele asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție prevăzut în documentațiile de amenajare a teritoriului sau documenta/iile de urbanism aprobate sau stabilite prin acte normative se emit numai cu condiția obfinerii în prealabil a avizelor și acordurilor specifice din partea autorităților care au instituit respectivele restricfii, după cum urmează:
a) pentru lucrări de constructii care se execută la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr. 42212001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Listei monumentelor istorice actualizată. inclusiv la anexele acestora identificate în același imobil – teren și/sau construcții, în zona de protecfie a monumentelor istorice și în zone construite protejate, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau
istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, autorizafiile de construire/desființare se emit cu avizul con{orm al autorității administrației publice centrale ori judetene, după caz, competentă În domeniul protejării patrimoniului cultural;
În consecință, apreciem că trebuie modificat proiectul de hotărâre propus spre aprobare Consiliului Local Sector 2 după cum urmează:
I. Titlul proiectului de hotărâ re trebuie să fie în acord cu prevederile actului, respectiv: „Aprobarea demersurilor privind desființarea construcției reprezentând bustul lui Mircea Vulcănescu din parcul Sf Ștefan de pe raza municipiului București din Sectorul 2” față de care urmează să apreciați;
2. Art. 1 din proiectul de hotărâre se modifică și va avea următorul cuprins: Se aprobă demararea procedurilor pentru desființarea constucției reprezentând bustul lui Mircea Vulcănescu din parcul Sf Ștefan de pe raza municipiului București din Sectorul 2.
3. Art. 2 din proiectul de hotă râ re se modifică și va avea urm ăto rul cuprins: Se împuternicește Administrația Domeniul Public Sector 2, serviciu public de interes local aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 să facă demersurile legale pentru obținerea Autorizației de desfiin/are de la Primăria Municipiului București, precum și
pentru punerea acesteia în aplicare prin desființarea bustul lui Mircea Vulcănescu din parcul Sf Ștefan de pe raza municipiului București din Sectorul 2.
4. Art. 3 din proiectul de hotărâ re se modifică și va avea următorul cuprins: Se împuternicește Administrația Domeniul Public Sector 2, serviciu public de interes local aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 să identifice moștenitorii autoarei Valentina Boștină, iar în lipsa dovedită a acestora să aplice procedeze la depozitare,
valorificare, după caz.
5. Art. 4 din proiectul de hotărâre se modifică și va avea următorul cuprins:
Administrația Domeniul Public Sector 2 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.
Astfel, Direcția Juridică – Serviciul Asistență Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București, în temeiul art. 166 alin.2 litera s) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, opinează că „înlăturarea bustului lui Mircea Vulcănescu din parcul Sf Ștefan de pe raza municipiului București din Sectorul 2″ poate fi înaintat spre aprobare Consiliului Locala! Sectorului 2 București după operarea modificărilor propuse.
DIRECTOR EXECUTIV:
SABIN PLATON

ȘEF SERVICIU GEORGE CLAUDIU FOGOROȘ

ROMÂNIA
Sectorul 2 al Municipiului București
Primăria Sector 2

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU
Nr. 237745/13.12.2022

REFERAT DE SPECIALITATE

referitor la aprobarea proiectului de hotărâre privind Înl<lturarea bustului lui Mircea Vulciinescu din parc11I Sf. Ștefan de pe raza Sectorului 2 al MB
În cursul anului 2009, în urma întâlnirii unei comisii  alcătuită din:
– Acad. Eugen Simion, Președintele Fundației Naționale pentru Știință și Artă;
– Dan Hăulică, Președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă;
– Mihai Oroveanu, Director General al MNAC, Președintele Comisiei Monumentelor de for
Public a MCCPN;
– Octavian Bjoza, Președintele Asociației Foștilor DeținuȚi Politic Din România;
– Dumitru Pasima, sculptor;
– Marin Diaconu, istoric literar, editori alistul operei lui Mircea Vulcănescu ;
– Ion Papuc, scriitor, eseist, istoric literar, soțul autoarei efigiei lui Mircea Vulcănescu,
Valentina Boștină ;
– Bogdan Pârvanu, Arhitect Șef al Sectorului 2; Cristian Lemnaru, Director General al ADP
Sector 2; Ruxandra Garofeanu, consilier artistic al Primarului Sectorului 2 s-a hotărât ca efigia de bronz a lui Mircea Vulcănescu, primită ca donație, să fie amplasată în parcul din Piața Sf. Ștefan – prin majorarea suprafeței, pentru a crea un spațiu adecvat, și executarea unor lucrări de îmbunătățire a cadrului ambiental.
În acest scop a fost emisă autorizația de construire nr. 111 5/1 03 S/22. 10.2009.
Luând în considerare:
Hotărârea nr. 96712019 dată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 2943213120 16 care are ca obiect „pretenții despăgubiri Legea 22 112009 (privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989)” prin care „se respinge cererea de constatare a caracterului politic al condamnării autorului reclamantei, Mircea Vulcănescu ” Prevederile O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiil or, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de
săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și crime de război Considerăm obligatorie punerea în aplicare de către administrația publică a prevederilor Art. 12 din O. U.G. nr. 3112002: „Se interzice ridicarea sau menținerea în locuri publice, cu excepția muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele
vinovate de săvârșirea infracțiunilor de genocid contra umanității și de crime de război.”

ARHITECT ȘEF ALINA ALISA BRATU

DIRECTOR EXECUTIV ING IRINA ELENA SEVCIUC

ROMÂNIA
Sectorul 2 al Municipiului București
Primăria Sector 2

20.12 2022
DIRECȚIA ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind înlăturarea bustului lui Mircea Vulcănescu din parcul Sfântul Ștefan de pe raza municipiului București din Sectorul 2 Având în vedere documentația atașată proiectului de hotărâre nr.4852107.12.2022, proiect elaborat la inițiativa domnului consilier local Feroiu
Dumitru Silviu, transmis spre analiză prin adresa nr.244471 /19.12.2022 de către directorul Direcției Administrație Publică Locală, potrivit rezoluției Secretarului General al Sectorului 2, Luând act de modificările propuse de Direcția Juridică în raportul de specialitate
nr.242391 /14.12.2022, Potrivit Notei de fundamentare nr.52213/08.12.2022 a ADP Sector 2, rezultă că aceasta deține în inventar mijlocul fix monument de bronz Mircea Vulcănescu.
Ținând cont de faptul că solicitarea de eliberare a autorizației de construire din anul 2009 pentru amplasarea bustului care face obiectul prezentului proiect de hotărâre a fost făcută de Administrația Domeniului Public Sector 2, este posibil ca această instituție să dețină și actul de donație al sculptorului Valentina Boștină cu privire la
bustul din bronz al lui Mircea Vulcănescu.
Inițiativa de înlăturare a acestui bust este determinată de prevederile OUG nr.31 /2002 care interzice ridicarea sau menținerea în locuri publice, cu excepția muzeelor, a unor statui referitoare la persoanele vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război. În documentația prezentată se precizează că Mircea Vulcănescu, demnitar al statului român în perioada 1941-1944, a
fost condamnat în 1946 pentru crime de război de către Tribunalul Poporului.
Precizăm că aprecierea necesității și oportunitatea promovării/aprobării
prezentului proiect de hotărâre revine , potrivit prevederilor O.U .G. nr.57 /2019 privind Codul administrativ, autorităților deliberative și executive ale administrației publice locale ale Sectorului 2.
În condițiile aprobării acestui proiect de către Consiliul Local Sector 2, Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile hotărârii în limita competențelor ce îi revin.
DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA TEODORA PÂRVAN

ȘEF SERVICIU BULGET LOCAL CFP MARTA PAVEL

MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București a fost înființată la data de 01.07.1974 prin Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 – Comitetul Executiv nr. 324113.07.1 974, ca i nstituț ie de stat cu personalitate juridică.
Printre atribuțiile Administrației Domeniului Public Sector 2, se regăsește și activitatea de administrare si gestionare a domeniului public de pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, pentru care detine un drept de administrare legal constituit și asigură evidența patrimonială a acestuia.
Prin adresa Direcției Administrație Publică Locală cu nr. 23 7749/07. 12.2022, ne-a fost înaintată documentația aferentă proiectului de hotărâre privind înlăturarea bustului lui Mircea Vulcănescu din
parcul Sf Ștefan de pe raza municipiului București din sectorul 2, în vederea analizării și întocmirii, după caz, a Notei de fundamentare, conform rezoluției Secretarului General al Sectorului 2. Ulterior analizării documentației transmise, menționăm că Administrația Domeniului Public Sector 2 deține în inventar mijlocul fix având denumirea „Monument Bronz Mircea Vulcănescu „, la o valoare de inventar de 76.004,11 lei.
În vederea punerii în aplicare a unei astfel de hotărâri, considerăm necesare următoarele:
obținerea unui punct de vedere din partea Direcției Cultură, Învățământ și Turism din cadrul Primăriei Municipiului București;
stabilirea măsurilor privind scoaterea acestui bun din inventar;
stabilirea acțiunilor ulterioare îndepărtării bustului (urmează a fi casat, valorificat, predat
Ministerului Culturii, etc.).
Față de cele menționate, considerăm oportună parcurgerea tuturor pașilor pentru a putea duce la îndeplinire măsurile din proiectul de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR D.A.D.P.S.R

Șef Serviciu Economic
08.12.2022

Documentul original în PDF poate fi descărcat de AICI: 03 ph desfiintare bust Mircea Vulcanescu.pdf

Cum puteți sprijini proiectul Patrioților

Platforma Opozitia.net depinde exclusiv de donațiile Patrioților. Ea va exista cât timp VOI veți considera că are sens să existe. Fiecare donație, cât de mică, ne aduce mai aproape de Libertatea de altădată. Ne ajută să avem o voce din ce în ce mai puternică. Ne ajută să rezistăm în fața ofensivei nemaintâlnite din partea Globaliștilor fără niciun Dumnezeu.

Donează prin

Donează prin Transfer Bancar:

Conturi ING BANK
RO70INGB0000999906930786 (RON)
RO65INGB0000999911989038 (EUR - SWIFT INGBROBU)

Donează prin Revolut

Tel: 0791.287.318 --- @adrian6j60

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  Link-uri utile

  Ne gasesti pe

  © opozitia.net | All rights reserved.
  CONECTARE
  Bine ați venit! Autentificați-vă in contul dvs